عکس های پخش نشده از پشت صحنه سریال «نرگس»


زهرا امیر ابراهیمی،مهدی سلوکی،سپند امیر سلیمانی و علیرضا کمالی بازیگران سریال نرگس


سریال نرگس سریالی پربیننده و پر سر و صدایی بود که در سال ۱۳۸۵ ساخته شد
این سریال آخرین سریال مرحوم پوپک گلدره بود که پس از نیمی از ساخت سریال او فوت کرد و ستاره اسکندری
جانشین پوپک گلدره در این سریال شد
و پس از پایان این سریال ماجرایی برای زهرا امیر ابراهیمی افتاد که برای همیشه ایران را ترک کرد
 
حسن پورشیرازی، مهرانه مهین ترابی، پوپک گلدره، عاطفه نوری، پوراندخت مهیمن، مهدی سلوکی، زهرا امیرابراهیمی، سپند امیرسلیمانی، زهره فکور صبور و ... بازیگران این سریال بودند
 
زهرا امیر ابراهیمی،مهدی سلوکی،سپند امیر سلیمانی و علیرضا کمالی بازیگران سریال نرگس

زهرا امیر ابراهیمی،مهدی سلوکی،سپند امیر سلیمانی و علیرضا کمالی بازیگران سریال نرگس

سیما مطلبی و آزاده مهدی زاده بازیگران سریال نرگس


سیما مطلبی و آزاده مهدی زاده بازیگران سریال نرگس

سیما مطلبی و آزاده مهدی زاده بازیگران سریال نرگس

سیما مطلبی و آزاده مهدی زاده بازیگران سریال نرگس

علیرضا کمالی،حسن پور شیرازی و سپند امیر سلیمانی باز یگران سریال نرگس

علیرضا کمالی،حسن پور شیرازی و سپند امیر سلیمانی باز یگران سریال نرگس

عاطفه نوری،زهرا امیر ابراهیمی و ستاره اسکندری بازیگران سریال نرگس

عاطفه نوری،زهرا امیر ابراهیمی و ستاره اسکندری بازیگران سریال نرگس

علیرضا کمالی باز یگر سریال نرگس

علیرضا کمالی بازیگر سریال نرگس